Eindverslag

project Wonen en Zorg in Deurne

Deurne, mei 2020

 

Inhoudsopgave
Inleiding. 3

Project Wonen en Zorg in Deurne. 4

2.1 Wat wilden we bereiken? 4

2.2 Welke acties hebben we ondernomen? 4

2.3 Wat hebben we bereikt? 4

Resultaten. 5

3.1 Uitkomsten lokaal 5

3.2 Uitkomsten landelijke onderzoeken. 9

3.3 Samenvatting. 9

 1. Voortgang en vervolg. 10
 2. Aanbevelingen. 10
 3. Bijlagen. 10

1.    Inleiding

De vergrijzing in Nederland neemt razendsnel toe. Het aantal 65-plussers stijgt de komende jaren met een hoogtepunt in 2040. Het merendeel van deze ouderen is in staat zelfstandig te wonen en heeft eigen regie. Echter, naarmate men ouder wordt, kan de behoefte aan ondersteuning en zorg toenemen. Aangezien het aantal 80-plussers in Nederland de komende 20 jaar verdubbelt, ontstaat de vraag hoe in de toekomst aan deze woon/zorgbehoefte voldaan kan worden.

Cijfers en ontwikkelingen

Ook in Deurne worden we geconfronteerd met de vergrijzing. De meeste ouderen wonen in de wijk Deurne-Centrum. In Deurne zijn 6.800 inwoners 65 jaar of ouder. Dit is 21,8% van de Deurnese bevolking. De verwachting is dat dit aantal in 2040 stijgt naar 9.500 inwoners, oftewel naar 28,5%. Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke ontwikkelingen (zie onderstaande tabel).

Tabel 1: landelijke ontwikkelingen m.b.t. vergrijzing

 

Aantal 2015 2040
65-plussers 3.100.000 4.800.000
90-plussers 117.000 340.000
Mensen met meerdere chronische aandoeningen  

4.300.000

 

5.500.000

Mensen met diagnose dementie  

154.000

 

330.000

Mensen met dementie en indicatie verpleeghuis  

76.000

 

165.000

 

Het aantal ouderen thuis verdubbelt

Net zoals landelijk te zien is, blijven ouderen in Deurne steeds langer thuis wonen. Ook wonen zij vaker alleen. Door het wegvallen van verzorgingshuizen, is het gat tussen thuis wonen en het verpleegtehuis groot geworden. Daarnaast neemt de druk op de formele en informele zorg toe. Dit komt door het verwachte tekort aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn en de toenemende zorgvraag.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer van de ouderen zelf wordt gevraagd. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Waar gaan onze ouderen wonen en wie gaat er voor hen zorgen?

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg is de KBO Kring Deurne het project ‘Wonen en zorg in Deurne’ gestart. Met ondersteuning van de gemeente Deurne en LEVgroep is in 2019 volop aandacht gegeven aan dit onderwerp. In dit verslag worden de resultaten van de reeds ondernomen acties samengevat. 

2.    Project Wonen en Zorg in Deurne

2.1      Wat wilden we bereiken?

Het doel van het project was om bewustwording te creëren bij ouderen, politiek, vrijwilligersorganisaties en professionals over de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en hen aanzetten tot actie. Bovendien wilden we ‘ophalen’ wat er leeft onder de ouderen in Deurne. Tenslotte wilden wij met (een) aanbeveling(en) komen.

Tijdens het project lag de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van elke inwoner om na te denken over wat ouder worden betekent en hoe daarop vroegtijdig geanticipeerd kan, en misschien wel moet, worden.

2.2      Welke acties hebben we ondernomen?

Er is op verschillende manieren aandacht besteed aan het project. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest en er zijn publicaties geplaatst in kranten, wijkbladen en op sociale media-kanalen om de bewustwording op gang te brengen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Het project werd op 16 mei 2019 afgetrapt met een voorlichtingsbijeenkomst speciaal voor 50-plussers. Circa 170 mensen waren hierbij aanwezig. Tijdens deze middag werden de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg toegelicht. Voor velen werd duidelijk dat de vanzelfsprekendheid dat de overheid wel voor alles zal blijven zorgen, niet langer meer een vaste waarde blijkt te zijn. Ouderen moeten ook zelf aan de bak!

Wijkbijeenkomsten

Van september tot en met november 2019 zijn er 11 wijk- en dorpsbijeenkomsten georganiseerd waarin ouderen zelf aan het woord kwamen. Tijdens deze ‘ophaalbijeenkomsten’ waren in totaal zo’n 450 senioren aanwezig. Aan hen werden de onderstaande vragen/stellingen voorgelegd over de thema’s wonen, zorg en welzijn:

 • Waar, hoe en met wie zou u in de toekomst het liefst willen wonen?
 • Stelling: Het is mijn eigen verantwoordelijkheid zorg en ondersteuning te regelen.
 • Wat vindt u het belangrijkste in uw leven?

Door middel van tafelgesprekken is dieper ingegaan op deze onderwerpen. Ook is aan de aanwezigen gevraagd om een enquête in te vullen. De opbrengsten zijn samengevat en vormden de input voor de slotconferentie. De samenvatting van de tafelgesprekken en de enquêtes is opgenomen als bijlage 1.

Slotbijeenkomst

Op 26 november 2019 zijn de voorlopige resultaten van de ophaalbijeenkomsten besproken tijdens de slotbijeenkomst. Er waren ongeveer 150 mensen aanwezig van professionele instellingen, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven en de lokale overheid. Ook toen werden veel waardevolle ideeën en suggesties opgehaald. Tot slot is gevraagd welke bijdrage de aanwezigen in de toekomst kunnen leveren aan wonen en zorg voor ouderen in onze gemeente.

2.3      Wat hebben we bereikt?

De grote winst van dit project is de toename van bewustwording bij ouderen, politiek, professionals en vrijwilligers over de uitdaging. Alle partijen onderkennen de aankomende problemen, maar pasklare oplossingen zijn niet direct voorhanden. De betrokkenen zijn er wel van overtuigd dat oplossingen in gezamenlijkheid moeten worden gevonden. Alle partijen zullen hun weg daarin moeten vinden. Cruciale vraag daarbij is: wie neemt het voortouw om de toekomstige lokale behoefte aan ouderenwoningen in combinatie met zorg en begeleiding te bepalen, hierover prestatieafspraken te maken en daar vervolgens ook concrete actie aan te verbinden ter realisatie?

We hebben veel mensen ontmoet en zeer veel vragen, suggesties, aanbevelingen, kritische opmerkingen en complimenten mogen ontvangen. Een mooi begin voor gezamenlijke vervolgstappen met de al betrokken partijen, maar ook met nieuwe partijen. KBO Kring Deurne heeft daarbij de opdracht meegekregen erop toe te zien dat de belangen van ouderen eerlijke aandacht krijgen.

3.    Resultaten

De projectgroep is tot de conclusie gekomen dat ‘de senior’ niet bestaat. Vanwege hun levensgebeurtenissen en levenservaring is er een grote diversiteit binnen de groep 65-plussers. Zij hebben verschillende wensen en behoeftes. We pretenderen derhalve ook niet met de ultieme waarheden te komen. We willen de belangen van ruim 6.000 senioren uit Deurne behartigen en kunnen zeggen dat we namens 3.000 van hen, onze leden, kunnen spreken.

De resultaten zijn toegespitst op de aanwezigen van de wijk- en slotbijeenkomst. Over het algemeen waren bij de wijkbijeenkomsten mondige, vitale ouderen aanwezig. De kwetsbare groep was minder vertegenwoordigd. De opbrengsten van de bijeenkomsten worden in dit verslag samengevat.

3.1      Uitkomsten lokaal

De Deurnese senior hecht zeer sterk aan de eigen zelfstandigheid en wil zo lang mogelijk zelf de regie over zijn leven houden. Dit gaat de meesten gelukkig ook goed af. Echter, veel aanwezigen denken nog onvoldoende na over de toekomst. Pas op het moment dat er iets gebeurt ondernemen zij actie. Ze hebben een afwachtende houding. Bewustwording van de problematiek is nog lang niet in voldoende mate aanwezig.

Wonen, zorg en welzijn is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouderen zelf. Als dit niet meer zelfstandig lukt, dan krijgen zij hierbij ondersteuning van de omgeving, Rijksoverheid, gemeente en andere instellingen. Samen kunnen zij zorgen voor omstandigheden waardoor het goed oud worden is in Deurne. Tijdens de tafelgesprekken was vaak te horen dat de gemeente een zeer belangrijke rol bij “Wonen en zorg” moet blijven vervullen.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

De aanwezigen geven aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen in het eigen huis, het eigen dorp of wijk. Zo nodig wil men aanpassingen met betrekking tot geschikt, comfortabel en veilig wonen. Dit geldt zowel voor huurders als ouderen met een koopwoning. Het merendeel geeft aan bereid te zijn een gezinswoning in te ruilen voor een (kleinere) seniorenwoning, patiobungalow, aanleunwoning of seniorenappartement. 

Als de zorgbehoefte toeneemt bij ouderen en ze afhankelijk worden van anderen, dan geven zij veelal de voorkeur aan gemeenschappelijke, kleinschalige woonvoorzieningen, of aan een woongemeenschap in eigen wijk of dorp. Ook als de partner wegvalt is er behoefte aan deze woonvormen.

Veel huurders geven aan niet de mogelijkheid te hebben om te verhuizen, omdat ze er geen geld voor hebben. Ook hebben ze het idee dat er geen geschikte woningen beschikbaar zijn.

Voor eigenaar-bewoners van grotere/duurdere woningen is het verkopen van het eigen huis een groeiend probleem. Dit komt doordat het aantal toeneemt (verhuizing naar geschikte woning, naar zorginstelling en overlijden) en de vrijkomende woningen lang niet altijd aansluiten bij de woningbehoeften. Deze woningen zijn voor slechts een beperkte groep betaalbaar (financierbaar) en sluiten niet aan op de (kwalitatieve) vraag.

Als wens wordt aangegeven dat partners de mogelijkheid moeten hebben om bij elkaar te blijven wonen. Bijvoorbeeld als een van de twee sterk zorgbehoevend wordt. Mensen met dementie moeten in de wijk terecht kunnen.

Wonen in combinatie met zorg

De vraag van senioren naar wonen in combinatie met zorg blijft ook in Deurne groeien. Veel senioren zijn van mening dat er te weinig woningaanbod is voor senioren, zowel in de huur- als in de koopsector. 

Tijdens de ophaalbijeenkomsten wordt aangegeven dat men verwacht dat er in de toekomst grote tekorten gaan ontstaan.

Deze zienswijze sluit aan bij de visie van de gemeente Deurne:

“Er is dus een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor senioren. En dat geldt ook voor woonvormen met zorg en begeleiding voor minder vitale senioren (door de veranderingen in de zorg)”.

Bron: Woonvisie gemeente Deurne 2019-2040

De gemeente Deurne geeft aan sinds enige jaren geen actief grondbeleid meer te voeren. Dat wil zeggen dat er minder grond door de gemeente wordt uitgegeven voor woningbouw. De realisatie van nieuwbouwwoningen is daardoor sterker afhankelijk geworden van particulier initiatief. Dat kunnen initiatieven van projectontwikkelaars, bouwondernemingen of de woningbouwcorporatie zijn die grond of vastgoed aankopen voor de realisatie van woningen. Maar dat kunnen ook initiatieven zijn van particulieren.

De gemeente faciliteert zoveel mogelijk (binnen wet- en regelgeving), stuurt op gewenste realisatie en probeert - waar dat meerwaarde heeft - partijen bij elkaar te brengen.

Woonzorgzone

Senioren ervaren het gat tussen thuis wonen en verpleeghuis als te groot. De wens is dat daar tussenin een geschikte woonzorgvoorziening komt. Uit de ophaalbijeenkomsten is een duidelijke behoefte aan woonzorgzones naar voren gekomen. Een woonzorgzone is een wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-planbare 24-uurszorg.

Kenmerken van een woonzorgzone zijn: 

 • Integrale zorg- en dienstverlening georganiseerd in multifunctionele wijkcentra;
 • Levensloopbestendige woningen en woonomgeving met een goed voorzieningenniveau;
 • Gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert.

In Deurne zijn in het verleden 2 woonservicezones gerealiseerd door samenwerking tussen woningbouwvereniging Bergopwaarts, Stichting De Zorgboog, Prodas (basisscholen) en de gemeente: in St. Jozefparochie en in Liessel. De behoefte is echter (veel) groter.

Zorg en mantelzorg

In 2017 is het ondersteunings- en zorgloket ‘Zorg in Deurne’ opgericht. Veel aanwezigen weten het loket niet te vinden of weten niet waarvoor ze bij het loket terecht kunnen. Als ze het eenmaal gevonden hebben, zijn ze over het algemeen tevreden over de dienstverlening. Het vermoeden is dat ouderen er pas naar op zoek gaan, als er vraag naar is. Ditzelfde geldt voor het benaderen van wijkwerkers. Bij ouderen is vaak niet bekend wat men aan de wijkwerker kan vragen. Daarnaast blijkt uit de ophaalbijeenkomsten dat de wijkwerkers vaak onzichtbaar en onbereikbaar zijn.

In het algemeen zijn ouderen bereid hulp te bieden aan anderen en ook hulp van anderen te accepteren. Toch ligt er een duidelijke grens bij de lichamelijke verzorging. Daarbij is de wens dat dit door professionele hulpverleners wordt verricht.

Daarnaast is er sprake van vraagverlegenheid. Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Specifiek op het gebied van financiële problemen en zorg. Cliëntondersteuners, belasting-invulhulpen, administratieve hulpen, ouderenadviseurs kunnen daarbij prima worden ingezet.

Senioren zullen zich steeds meer moeten realiseren dat hulp van mantelzorgers, familie en dan met name de eigen kinderen en kleinkinderen, en/of buren en vrienden zeer belangrijk is en dat deze hulp in de toekomst nog belangrijker zal worden. 

In de meeste dorpen/wijken zijn ze van mening dat er een goede voedingsbodem aanwezig is om ouderen elkaar te laten helpen. Een sterke onderlinge band, een hechte gemeenschap, waar men elkaar nog kent en ontmoet. In de nieuwe wijken Heiakker en Koolhof is deze voedingsbodem minder aanwezig. Er is sprake van geringe saamhorigheid. De wijkbewoners ontmoeten elkaar nauwelijks en kennen elkaar niet goed. Er is weinig sociale samenhang. De inwoners van deze wijken verwachten niet veel van samenredzaamheid en burenhulp. Zij zouden die samenhang wel wensen, maar weten niet hoe dit individueel aan te pakken. Ze denken dat de wijkwerker hier iets in kan betekenen.

Mensen met psychische klachten en verwarde personen krijgen nog te weinig aandacht in dit verhaal. De GGZ is nog onvoldoende zichtbaar bij de ouderen. 

De toekomstige zorgbehoefte mag niet worden onderschat. Het is zaak duidelijk te maken dat de gewenste zorg niet altijd meer op elk gewenst moment beschikbaar zal zijn. Het tekort aan zorgpersoneel is groot en de verwachting is dat dit tekort sterk zal toenemen. Ouderen moeten zelf actief aan de slag om hun eigen zorg te gaan organiseren; burenhulp, samenredzaamheid, gezonde ouderen helpen minder vitale ouderen.

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren gaan halveren. Het is belangrijk dat deze groep goed wordt ondersteund. Zij nemen namelijk een groot deel van de zorg op zich.

Veiligheid / geborgenheid / vertrouwde omgeving

In Deurne worden al woningen aangepast, deels via aanvragen op basis van de Wmo of op verzoek van huurders door Bergopwaarts. Daarnaast zijn op eigen initiatief van bewoners koop- en huurwoningen aangepast via het project ‘Wonen met Gemak’. Het is een initiatief van KBO Kring Deurne dat ondersteund wordt door LEVgroep, woningbouwvereniging Bergopwaarts, Rabobank Peelland Zuid en de gemeente Deurne. Daardoor zijn er al veel senioren die geschikter, veiliger en onbezorgder kunnen wonen.

Niet alleen een geschikte woning is van groot belang voor het welbevinden. Ook het sociaal netwerk, de woonomgeving, mate van mobiliteit, veiligheid en geborgenheid spelen daar een rol in.

Bijna alle aanwezigen geven aan dat voldoende voorzieningen in de buurt essentieel zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en op een prettige manier oud te worden.

Voorzieningen die worden genoemd zijn:

 • Winkels;
 • Bushaltes;
 • Openbare toiletten;
 • Goede looproutes met veilig te belopen trottoirs;
 • Goede straatverlichting;
 • Buurthuis of wijkcentrum;

Ouderen zoeken de beschutting van de eigen buurt. De buurt is voor veel ouderen het meest herkenbaar. Hun wereldje wordt steeds kleiner. Hulp, zorg en sociale contacten dichtbij, dat stelt de senior gerust. Liefst in een gemeenschappelijke voorziening: huisarts, apotheek, bloedprikken, wijkzuster, wijkagent, wijkwerker en plek voor ontmoeting. 

Digitalisering

De digitale wereld levert duidelijk een tegenstelling op binnen de ouderengroep. Het ene deel ziet het gebruik van smartphones, sociale media e.d. graag aan zich voorbijgaan. Ze worden er onrustig van, kunnen en willen er niet mee omgaan en vragen daarom om informatie ook via papier te blijven communiceren. 

Het andere deel ziet er juist de voordelen van en ziet kans op meer en andere sociale contacten. Toch maken zij zich wel zorgen over de veiligheid van het internet. Domotica heeft nauwelijks aandacht.

Ontmoeting

Tijdens alle bijeenkomsten is gebleken hoe belangrijk ontmoeting voor ouderen is. Het speelt een rol bij het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek in elke wijk/dorp. Op of vanuit deze plek kunnen verschillende activiteiten worden aangeboden.

Mobiliteit wordt gezien als een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving en om te ontmoeten.

In Koolhof en Heiakker zijn geen verenigingen. Ook geven de ouderen van de Koolhof aan geen ontmoetingsruimte te hebben. Ze geven aan gebruik te maken van allerlei voorzieningen in de kern van Deurne, net als de ouderen van Deurne-West en de Heiakker. In het centrum is geen vaste plek waar ouderen samen komen. De samenhang tussen de ouderen is minder dan in de dorpen. In het centrum is men meer op zichzelf.

Activiteiten

Bijzondere aandacht werd er tijdens de bijeenkomsten gevraagd voor de activiteiten van met name de KBO-afdelingen. Over het algemeen worden die gewaardeerd. Wel werden er suggesties gedaan om meer samen te werken tussen afdelingen, zodat het aanbod vergroot wordt. Ook de voorlichtingsactiviteiten, georganiseerd door de lokale KBO afdelingen, worden als zeer waardevol ervaren. Thema’s zijn bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, wonen, notariaat, voeding. Tevens werden er suggesties gedaan het aanbod te vernieuwen. Sporten en bewegen voor ouderen moet meer gepromoot worden en betaalbaar gemaakt worden voor iedereen. De noodzaak om te blijven bewegen zou nog meer mogen worden uitgedragen, zodat groepen ouderen in beweging komen.

Opvatting

Veel senioren hebben nog sterk de gedachte dat de overheid voor huisvesting, zorg en welzijn zal zorgen. “Het zal wel geregeld worden, want dat was toch altijd al zo”. 

Er is nog veel werk te verrichten om hen duidelijk te maken wat samenredzaamheid en buurtredzaamheid in de praktijk gaan betekenen en dat er van hen een actieve rol verwacht wordt. 

Voorlichting en bewustwording blijft voor alle betrokken partijen van enorm belang.

In bijlage 2 treft u per wijk/dorp, organisatie/instelling specifieke wensen/behoeftes aan.

3.2      Uitkomsten landelijke onderzoeken

De resultaten van het project Wonen en Zorg komen sterk overeen met de landelijke woon- en zorgwensen van ouderen. Volgens het CBS, RIVM, VWS, ING, ANBO en PBL geven ouderen landelijk de onderstaande punten aan:

 • Ouderen zijn bereid extra geld uit te trekken voor een aangepaste woonvorm;
 • Meerderheid staat open voor meer gemeenschappelijk wonen;
 • Bereidheid van ouderen om te verhuizen neemt toe;
 • Behoefte aan veiligheid, ontmoeting en voorzieningen;
 • Behoefte aan woonvormen tussen thuis en verpleeghuis;
 • Behoefte aan diversiteit en (cultuur)specifieke woonvormen.

De projectgroep is van mening dat de uitkomsten van het landelijk onderzoek nauwelijks afwijken van wat tijdens de ophaalbijeenkomsten naar voren is gekomen.

3.3      Samenvatting

Voor Deurnese ouderen in zijn algemeenheid zijn de volgende kernwoorden belangrijk:

 • Zelfstandig geschikt en betaalbaar wonen;
 • Wijkgerichte aanpak;
 • Diversiteit aan woonwensen;
 • Ontmoeting;
 • Activiteiten;
 • Kleinschaligheid;
 • Voorzieningen;
 • Veiligheid, geborgenheid;
 • Zorg nabij.

4.    Voortgang en vervolg

Dit verslag wordt door de projectgroep aangeboden aan alle besturen van de KBO-afdelingen in Deurne, de vrijwilligers en gespreksleiders tijdens de startbijeenkomst, ophaalbijeenkomsten en slotconferentie, en alle genodigden voor de slotconferentie. 

5.    Aanbevelingen

Op basis van het eindverslag heeft de KBO Kring Deurne de volgende aanbevelingen geformuleerd:

 1. We blijven ons inzetten voor het creëren van bewustwording over de ontwikkelingen rondom wonen en zorg. Daarbij ligt de focus niet alleen op de senioren. Er is ook specifiek aandacht voor de woningbouwvereniging, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars, financiers en zorgaanbieders.

 

 1. Wij verzoeken de gemeente Deurne om als kartrekker aan de slag te gaan om samen met de woningbouwvereniging, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars, financiers, zorgaanbieders en de ouderen zelf (KBO Kring Deurne) de lokale behoefte aan ouderenwoningen in combinatie met zorg en begeleiding te bepalen, hierover prestatieafspraken te maken en daar vervolgens ook concrete acties aan te verbinden ter realisatie.

Voor de bekostiging en ondersteuning van dit vervolg kan aanspraak worden gemaakt op de beschikbare financiële middelen van de Rijksoverheid.

6.    Bijlagen

 1. Samenvatting van tafelgesprekken en enquêtes tijdens de ophaalbijeenkomsten Wonen en Zorg in Deurne. 
 2. Specifieke opmerkingen, wensen, behoeftes per wijk, dorp, instelling en organisatie.

De Projectgroep Wonen, Zorg en Welzijn in Deurne

 

Specifieke opmerkingen, wensen, behoeftes per wijk, dorp, instelling en organisatie

Vlierden

Er is een grote saamhorigheid. Men kent elkaar. Men heeft behoefte aan kleine seniorenwoningen en aan eerstelijnsvoorzieningen. Denk daarbij aan bloedprikken, huisarts op vaste tijden in de wijk, kleine winkelhoek voor het hoognodige.

Tevens behoefte aan soort van bejaardenhuis / woonzorgcomplex.

Koolhof

In de grootste wijk van Deurne met ongeveer 4.500 inwoners en 52 nationaliteiten, mist men de ruimte om elkaar te ontmoeten. De wijkraad is vol energie, maar men is teleurgesteld in de gemeente Deurne. De belofte dat er een wijkaccommodatie zou komen is nog steeds niet vervuld terwijl daar grote behoefte aan is. Graag daarbij een loket voor voorlichting, wijkwerker, wijkraad, verpleegkundige. Er is weinig aanbod van kleinschalige woonruimte, geen centraal trefpunt, er zijn nauwelijks verenigingen en er is geen samenhang. Centrale woonvoorziening voor ouderen zou kunnen worden gekoppeld aan een trefpunt, ontmoetingsruimte. Verder is er een eigen wijkblad nodig.

Walsberg

Walsberg is een gespleten wijk en heeft geen eigen identiteit. Bij de oorspronkelijke Walsbergers is een grote saamhorigheid. In de zeventiger jaren zijn ongeveer 100 woningen gebouwd op kavels van 1000 m2 of groter. Bewoners van ‘het park’ regelen hun eigen zaken. Bewoners van de villawijk zijn nooit geïntegreerd. Hoe vinden deze mensen elkaar? Hier ligt een taak voor de wijkwerkers. Verder is er een gebrek aan winkels en zijn de eerstelijns gezondheidsvoorzieningen op afstand. Er is nog amper verenigingsleven in de wijk. Alleen school en KBO zorgen voor de nodige binding.

Deurne-Centrum

Het centrum van de gemeente, ook voor wonen, zorg en welzijn. Daardoor is het voorzieningenniveau goed. Er is aanbod van allerlei buurthuizen en verenigingshuizen; de Wik, het Trefpunt, Asteffekan. Mogelijk zijn er ook activiteiten voor ouderen te organiseren in Cultuurcentrum Deurne (wel theater, geen gemeenschapshuis is minder geschikt voor KBO activiteiten) en de Nieuwenhof.

Mensen die in Deurne-Centrum wonen kunnen veel gemakkelijker met de rollator naar bijv. Hema koffie drinken. Daardoor lijkt het dat zij niet zo’n behoefte hebben aan een eigen ontmoetingsruimte. Een aantal gaf aan dat, als die er wel zou zijn, ze daar liever en vaker naartoe zouden gaan, als vrijwilliger of voor dagelijks contact. Daarnaast is er behoefte aan aanleunwoningen met zorgverlening.

Deurne-West

Een zelfstandige wijk voor wonen, sociale omgang en school. Inwoners kunnen door de ligging, nabij het centrum, gebruik maken van alle voordelen van de goede en centrale voorzieningen aldaar. Het gedeelte Houten-hoek heeft weinig contact met het oude gedeelte de Helleman etc. Daar zijn in totaal wel twee wijkgebouwen. Het zorgaspect zou in deze wijk meer aandacht mogen krijgen.

Liessel

Voorzieningen voor ouderen zijn hier aan de maat. Er heerst grote saamhorigheid en betrokkenheid en er is zeer grote inzet van vrijwilligers. Bij de ruimte voor de geïndiceerde dagopvang wil men nu zelf ontmoeting gaan organiseren voor partners en alleenstaande ouderen die niet zijn geïndiceerd. De ruimte is er toch al en is niet altijd in gebruik. De behoefte is duidelijk ontstaan door de oudere partners van de mensen die er al op indicatie komen. Men maakt zich zorgen of men in de toekomst voldoende bestuurders en vrijwilligers kan blijven inzetten. 

Neerkant

Hechte gemeenschap met veel activiteiten. Men wil graag seniorenwoningen en er is behoefte aan een kleinschalig woonzorgcomplex met ontmoetingsruimte. Men zou erg graag de wijkzuster terugzien in de wijk.

Zeilberg

Sterke wijk met grote eensgezindheid en grote verbondenheid met elkaar. Velen voelen zich te kort gedaan en achtergesteld door de gemeente Deurne. Er zijn lange wachttijden in de zorg, vooral voor de zorgboerderijen. Er is grote behoefte aan vormen van etagewoningen en een woonzorgcomplex in het centrum van Zeilberg.

Helenaveen

De seniorenwoningen zijn erg verouderd. Clusterwoningen zouden moeten worden uitgebreid. Er is grote tevredenheid over de zorgcoöperatie. Sterke wijk met grote inzet van vrijwilligers. Met vrijwilligers is een eigen vervoersregeling opgezet. Zij houden ook de buurtwinkel overeind.

St. Jozefparochie

Sterke saamhorigheid met een goed verenigingsleven. De woonservicezone biedt vele mogelijkheden voor ouderen en kan als zodanig ook functioneren voor ontmoeting. De seniorenwoningen zijn verouderd. Inwoners kunnen door de ligging gebruik maken van (winkel)voorzieningen in Deurne-Centrum. Men is bezorgd of het wijkgebouw Hofke van Marijke aanwezig blijft in de wijk.

Heiakker

In Heiakker is geringe saamhorigheid, men ontmoet elkaar amper en kent elkaar nauwelijks. Er bestaat weinig sociale samenhang. De inwoners verwachten niet veel van samenredzaamheid en burenhulp. Ouderenvoorzieningen ontbreken in deze wijk. Hier ligt nog veel werk voor de wijkwerker. Veel inwoners richten zich op Deurne-Centrum en maken gebruik van de daar aanwezige voorzieningen.

KBO

§  Zet ontmoetingen op voor zon- en feestdagen ter bestrijding van eenzaamheid.

§  Organiseer meer voorlichtingsbijeenkomsten voor ontspanning, voeding, gezondheid, enz.

§  Stimuleer samenwerking tussen KBO-afdelingen, waardoor de organisatie wordt gespreid en meer leden worden bereikt. Werk als KBO-afdelingen meer samen en probeer meerdere activiteiten over de afdelingen te spreiden. Aanbod van activiteiten verjongen.

§  KBO-afdelingen moeten zich vooral richten op sociale contacten, versterken en verbinden.

§  Probeer jongeren te motiveren om zich aan te sluiten en iets voor andere ouderen te gaan doen.

§  Blijf voorlichting geven over toekomstige ontwikkelingen. Bewustwording moet het thema blijven.

§  Veel aandacht voor belangenbehartiging nodig.

 

Zorgboog

§  Wil graag het wijkcentrum in de wijk zijn.

§  Wil in Deurne graag een actieve partner zijn in bouwen en vastgoed.

Savant

§  Komt al bij veel mensen thuis.

§  Wil rol spelen bij verdere bewustwording.

Huisartsen

§  Kunnen belangrijke rol spelen bij bewustwording.

§  Zijn een luisterend oor voor problemen bij ouderen.

§  Praktijkondersteuners zouden zich meer actief kunnen richten op KBO-afdelingen en kring.

 O.V.O. (ouderen voor ouderen)

§  Wil graag ouderen ondersteunen met klussen in en rondom huis.

§  OVO hulp zit vol, een succes (34 klussen per jaar).

Wilhelminahuis

§  Wil meer openhuiscontacten naar buiten, mensen uitnodigen binnen te komen en mee te doen.

§  Meer hulp en info vragen aan familieleden om lang te behouden wat mensen al deden in hun wijk.

§  Goede contacten houden in het zorgcircuit en samenwerken.

Doe Deurne!

§  Ondersteunt levensloopbestendig bouwen en particuliere initiatieven op dat gebied.

§  Gemeentelijk bestemmingsplan moet meebewegen en betaalbaarheid moet in de gaten worden gehouden.

§  Er is weinig aandacht voor bijzondere bijstand, mogelijk door onbekendheid. Taak van gemeente om hier meer ruchtbaarheid aan te geven.

Participatieraad

§  Zullen alle ontwikkelingen op alle gebieden voor ouderen zeer kritisch volgen.

§  Pakken signaleringsrol serieus op als inspraakorgaan; zullen obstakels daar neerleggen waar ze horen en volgen of er wat mee gedaan wordt.

§  Burger moet zich realiseren dat niet alles in een wijk te realiseren is.

Wijkraden

§  Mogelijkheden in wijken zijn vaak onbekend. Bijv. bij ORO in Koolhof is ruimte beschikbaar voor ontmoetingspunt.

§  Meer functies in wijken samenbrengen, denk bijv. aan bloedprikpost.

§  Samenstelling van de bevolking; verschillende nationaliteiten vraagt aandacht.

§  Ook voor senioren cursussen Nederlands aanbieden.

Gemeente

§  Dorpsondersteuners aanstellen, deels professioneel, deels vrijwilligers.

§  De combinatie wonen en zorg bezien.

§  Communicatie is een actiepunt voor de politiek.

§  Beleid op het gebied van wonen, waarbij in de toekomst 50% van de nieuwbouwwoningen levensbestendig moet zijn.

§  Stimuleren om in elke wijk/dorp drie functies functioneel te realiseren: ontmoeten, onderwijs en bewegen.

LEV groep

§  Spilfunctie vervullen bij wijk- en ouderenproblematiek.

§  Meterkastkaarten herinvoeren met belangrijke nummers bijv. Zorg in Deurne.

§  Wijkwerkers met telefoonnummer verspreiden via Weekblad voor Deurne, dorps- en wijkbladen.