11 november 2019

Afkortingen

Afkortingenlijst

A.              

AAW            Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet

ABW            Algemene Bijstandswet

ADB/PDB     Ambulante/psychiatrische deeltijdbehandeling

ADF             Angst, Dwang en Fobie (-stichting)

ADHD          Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADL             Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (of: activiteiten in het dagelijkse leven)

AFBZ           Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

AFP             Ambulante Forensische Psychiatrie

AGGZ          Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

AGZ            Algemene Gezondheidszorg

AJO             Adviesbureau voor Jongeren en Ouders

AKJ             Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

AMK            Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMW           Algemeen Maatschappelijk Werk
ANBO          ANBO, de bond voor vijftigplussers (was: Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)

ANGO          Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

ANW            Algemene Nabestaanden Wet

AOV            Algemeen Ouderen Verbond

AOW           Algemene Ouderdomswet

APZ             Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

ARBO-Wet   Arbeidsomstandighedenwet

AV               Aanvullende Verzekering

AVG(-er)     Arts Verstandelijk Gehandicapten

AVN             Afasie Vereniging Nederland

AWBZ          Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZR             AWBZ-brede zorgregistratie

B.

BBTB           Beschikbaarheid, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

BGA            Belangenvereniging voor Gehandicapten en Arbeidsongeschikten

BOPZ           (Wet) Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOSK          Bond van Ouders van Spastische Kinderen en motorisch gehandicapten

BPV&W        Breed Platform Verzekerden en Werk

BSN             Burgerservicenummer

BVA             Bureau Vertrouwensarts

B(Z)W          Begeleid (Zelfstandig) Wonen

C.

CAD            Consultatiebureau Alcohol en Drugs

CAK             Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)

CBB             Cliëntenbelangenbureau

CBF             Centraal Bureau Fondsenwerving

CBG            College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBO            Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

CBS             Centraal Bureau voor de Statistiek

CBZ             College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

CEG            Centrum voor Ethiek en Gezondheid
CELAZ         College voor Ethische en Levensbeschouwelijke Aspecten van de Zorgverlening

CF               Cystic Fybrosis

CGG            Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CGR            (Stichting) Code Geneesmiddelenreclame
CG-Raad     Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

CHP             Centrale Huisartsenpost

CIG             Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg

CIPO           Centraal Informatiepunt Ouderen

CIZ             Centrum Indicatiestelling Zorg

CJZ             Centra Jeugd en Gezin

CKG            Centrale Klachtencommissie Thuiszorg

CMP            Centraal Meldpunt

CMT            Centraal Medisch Tuchtcollege

CMO            Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

CMZ            Centraal Meldpunt Zorg

COA            Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COPZ          Centrum Ontwikkeling Palliatieve Zorg

COSBO        Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen

CPB             Centraal Planbureau

CR               Cliëntenraad

CTG            College Tarieven Gezondheidszorg

CT-scan      Computer Tomograaf scan

CTSV           College van Toezicht Sociale Verzekeringen

CTU             College van Toezicht op de Uitvoeringsorganen

CTZ             College Toezicht Zorgverzekeringen

CVA             Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)

CvI              Commissie voor Indicatiestelling

CvP             Centrum voor Psychiatrie

CVP             Cliëntvertrouwenspersoon

CVS             Chronisch Vermoeidheids Syndroom

CVTM          Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg

CVV             Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CVZ             College van Ziekenhuisvoorzieningen

CVZ             College Van Zorgverzekeringen

CWI            Centrum Werk en Inkomen

CZK             Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters

CZO            Centrale Zorg Overeenkomst

D.

DVN            Diabetes Vereniging Nederland

E.

ECD            Elektronisch Cliënten Dossier

EEG            Electro Encefalogram (hersenonderzoek)

EHBO          Eerste Hulp Bij Ongelukken

EMD            Elektronisch Medisch Dossier

EMP            Europees Medisch Paspoort

EPD             Elektronisch Patiënten Dossier

EVN             Epilepsie Vereniging Nederland

F.

FBPN           Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland

FCZ             Federatie Complementaire Zorg

FES             Fibromyalgie Eendrachtig Sterk (landelijke vereniging)

FIS              Fysiotherapie Informatie Systeem

FNB             Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

FODOK        Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

Fonds PGO  Fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden

FOVIG         Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten

FvO             Federatie van Ouderverenigingen

G.

GAK            Gewestelijk/Gemeentelijk Administratie Kantoor

GGD            Gemeentelijke, Gemeenschappelijke of Gewestelijke Gezondheidsdienst

GGV            Gespecialiseerde Gezinsverzorging

GGz            Geestelijke Gezondheidszorg

GHI             Geneeskundige Hoofdinspectie

GIP             Geneesmiddelen Informatie Project

GMD           Gemeenschappelijk Medische Dienst

GNA&H        Gronings Netwerk Arbeid & Handicap

GOW           Gecoördineerd Ouderenwerk

GR              Gezondheidsraad

GSD            Gemeentelijke Sociale Dienst

GV              Gezinsverzorging

GVM            Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke zorg

GVS            Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem

H.

HAP             Huisartsenpost

HDL             Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HIS             Huisartsen Informatie Systeem

HKZ             Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HVD            Hulpverleningsdienst

I.

IAB              Informatie en Advies Bureau

IBB              Individuele Belangen Behartiging

IC               Intensive Care

ICD             International Classification of Diseases

ICIDH          International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps

ICPC           International Classification of Primary Health Care

IDC             Informatie Documentatie Centrum

IGGZ           Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg

IGO             Instituut voor Gezondheids- en Omgevingsvraagstukken

IGZ             Inspectie voor de Gezondheidszorg

IJHV/JV       Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

IKC(N)        Integraal Kanker Centrum (Noord-Nederland)

IKG             Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

IMP             Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie

INVIS          Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem

IOAW          Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

IOG             Indicatie Overleg GGZ

IPO             Interprovinciaal Overleg

IPOG           Interprovinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid

IPT              Intensieve Psychiatrische Thuiszorg

ISFG           Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de Gezondheidszorg

ISO             International Organisation for Standardization

IT                Informatietechnologie

ITZ              Intensieve Thuiszorg

IVA              Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IVF              In-vitrofertilisatie

IZIT             Innovatie Zorg met IT

J.

JGZ             Jeugdgezondheidszorg

JIP              Jongeren Informatie Punt

JOPLA          Jongeren Platform chronische ziekte en/of lichamelijke handicap

 

K.

K&Z             Kind en Ziekenhuis (landelijke vereniging)

KBO            Katholieke Bond van Ouderen

KBOH          Kwaliteits- en Bruikbaarheids Onderzoek van Hulpmiddelen

KIS              Klachten Informatie Systeem

KITZZ          Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing

KJP              Kinder- en Jeugdpsychiatrie

KKP             Kortdurende Klinische Psychiatrie

KNGF          Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

KNMG          Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst

KNMP          Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie

KNO            Keel-, neus- en oorheelkunde

KWF            Koningin Wilhelmina Fonds (Kankerbestrijding)

KWZ            Kwaliteitswet Zorginstellingen

 

L.

LAD             Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

LBEZ           Landelijk Bureau Ethiek in de Zorg

LBOC           Landelijke Beroepsvereniging Ondersteuners Cliëntenraden

LBT             Landelijk Bureau Toegankelijkheid

LCFJ            Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg

LCIG           Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg

LCKZ           Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector

LCVV           Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging

LEVV           Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging

LHV             Landelijke Huisartsen Vereniging

LISV            Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen

LKT             Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg

LOC             Landelijke Organisatie Cliëntenraden  (Verpleging, verzorging en thuiszorg)

LOT             Vereniging van Mantelzorgers (ex: Landelijke Organisatie voor Thuiszorg)

LPR             Landelijke Patiënten- en bewonersraden in de GGZ

LSBS           Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden

LSR             Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (curatieve sector en gehandicaptenzorg)

LSV             Landelijk Steunpunt Vrijwilligers

LVG             Licht Verstandelijk Gehandicapt

LVIO           Landelijke Vereniging van Indicatieorganen

LVT             Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

 

M.

MADI           Maatschappelijk Dienstverlening

MCG            Meervoudig Complex Gehandicapt

MDG           Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg

MDL            Maag-, Darm- en Leverziekten

MDT            Multidisciplinair team

ME              Myalgische Encephalomyelitis

MEE            (regionale) Ondersteuningsorganisatie bij het leven met een beperking

METC          Medisch Ethische Toetsingscommissie

MFC            Multi Functioneel Centrum

MFZ            Multifunctioneel Zorgcentrum

MGZ            Maatschappelijke Gezondheidszorg

MIP             Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg

MJD            Maatschappelijk Juridische Dienstverlening

MKD            Medisch Kleuterdagverblijf

MKT            Medisch Kindertehuis

MLK             Moeilijk Lerende Kinderen

MMT            Mobiel Medisch Team

MO              Maatschappelijke Opvang

MOB            Medisch Opvoedkundig Bureau

MOK            Moeilijk Opvoedbare Kinderen

MPS            Meervoudig Persoonlijkheidssyndroom

MRI             Magnetische Resonantie Imaging

MS              Multiple Sclerose

MSVN          Multiple Sclerose Vereniging Nederland

MWD           Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

 

N.

NAH            Niet aangeboren hersenletsel

NAV             Nederlands Artsen Verbond

NBS             Nederlandse Brandwondenstichting

NCZ            Netwerk Cliëntenraden Zorg

NebasNsg    Nederlandse Sportorganisatie voor mensen met een beperking

NESTOR      Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek

NFGV          Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

NFK             Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

(TNS) NIPO Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie

NIVEL          Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerstelijns gezondheidszorg

NIZW          Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

NLDS           Nederlandse Lever Darm Stichting

NMa            Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMS            Nederlandse Meningitis Stichting

NMT            Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NOV            Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk

NPCF           Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NPCG          Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

NRF             Nationaal Revalidatie Fonds

NRK             Nederlandse Rode Kruis

NRV             Nederlandse/Nationale Raad voor de Volksgezondheid

NSGK          Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

NSMD          Nederlandse Stichting voor mensen met een Manisch Depressieve stoornis

NSN            Nierstichting Nederland

NVA             Nederlandse Vereniging voor Autisme

NVAP           Nederlandse Vereniging voor Algemene Patiëntenbelangen

NVAS           Nederlandse Voedselallergie Stichting

NVBS           Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechthorenden

NVK             Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVN            Nierpatiënten Vereniging Nederland

NVVA           Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen

NVVS           Nederlandse Vereniging van Slechthorenden

NVVZ           Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg

NVZ             Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NZa             Nederlandse Zorgautoriteit

NZF             Nederlandse Zorg Federatie

NZI             Nationaal Ziekenhuis Instituut

 

O.

OCM            Oefentherapeuten-Cesar en Mensendieck

OCSW         Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

OCW           (Ministerie van) Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

OGGZ          Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OK              Operatiekamer

OKZ            Ouder- en Kind Zorg

OMS            Orde van Medisch Specialisten

OR              Ondernemingsraad

ORDE          Orde van medisch specialisten

 

P.

PAAZ           Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

PALO           Periodiek Algemeen Lichamelijk Onderzoek

PaPaVer       Parkinson Patiënten Vereniging

PAR             Patiënten Adviesraad

PD               Posttraumatische Dystrofie

PG               Psychogeriatrie(sch)

PGB             Persoons Gebonden Budget

PGGM          Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Zorg

PGO            (Fonds voor) Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties

PIB              Patiënten Informatie Bureau

PKB             Persoonlijk Kilometerbudget

PVB             PersoonsVolgend Budget

PVK             Pensioen- en Verzekeringskamer

PVP             (Stichting) Patiëntenvertrouwenspersoon (in de GGZ)

PZ               Psychiatrisch Ziekenhuis

 

Q.

Q                Quote, onderzoeksmethode zorgklant ervaringen van NIVEL

 

R.

RBJ             Regionaal Bureau Jeugdzorg

RCG            Regionale Commissie Gezondheidszorg

RCO            Regionale Cliëntenorganisaties GGz

RDB            revalidatie dagbehandeling

REA             (Wet op de) Reïntegratie Arbeidsgehandicapten

REC             Regionaal Expertise Centrum

RGO            Raad voor Gezondheidsonderzoek

RIBW           Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen

RIGG           Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg

RIVM           Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RNC            Regionaal Netwerk Cliëntenraden (van de LOC)

ROC            Regionaal Onderwijscentrum

ROZ            Regionaal Overlegorgaan Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

RPB             Reuma Patiënten Bond

RPV             Reuma Patiënten Vereniging

RvA             Raad van Advies

RvB             Raad van Bestuur

RvC             Raad van Commissarissen

RvT             Raad van Toezicht

RVZ             Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

RZB             Regionaal ZorgBeraad

 

S.

SAZ             Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

SBO            Speciaal Basis Onderwijs

SCP             Sociaal en Cultureel Planbureau

SCV             Stichting Consumenten en Veiligheid

SDG            Stichting Dienstverlening Gehandicapten

SDS            Stichting Down’s Syndroom

SEH             Spoedeisende Eerste Hulp

SEMH          Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen

SHKZ           Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

SLKF           Stichting Landelijke Koepel van Familieraden (in de GGz)

SMH            Spoedeisende Medische Hulpverlening

SMT            Sociaal Medisch Team

SO              Speciaal Onderwijs

SOA            Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

SOZAWE     Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SPD             Sociaal Pedagogische/Psychiatrische Dienst

SPITS          Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuis Service

SPV-er         Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

SVR             Sociale Verzekeringsraad

SVWB          Samenwerkingsverband en Wet BIG

SW              Sociale Werkvoorziening/Werkplaats

SWO           Stichting Welzijn Ouderen

SZW            Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

T.

TB               Traditionele Behandelwijzen

TGV             Therapeutische Gezinsverpleging

THD            Telefonisch Hulpdienst

TNO            Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNS NIPO    Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie

TOG            Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte  kinderen

TZ               Wet Terugdringing Ziekteverzuim

 

U.

UCP             Universitair Centrum Psychiatrie

UMC           Universitair Medisch Centrum

Unie KBO     Unie van Katholieke Bonden van Ouderen

UWV            Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen

 

V.

VAR             Verpleegkundige Advies Raad

VBOK          Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind

VCP             Versterking Cliënt Positie

VG              De sector Verstandelijk Gehandicapten

VGN            Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VHN            Vereniging Huisartsenposten Nederland

VNG            Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNZ             Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars

VNVA           Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
VOGG          Vereniging van Ouders en Verwanten van mensen met een verstandelijke handicap

VRZ             Vereniging Regionale Zorgverzekeraars

VSN             Vereniging Spierziekten Nederland

VSOP           Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen

VTO             Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen

VTZ             Vrijwilligers Terminale Zorg

V&V             Verpleging en Verzorging

VVB             Vereniging van Budgethouders

VWS            (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

W.

WAGW        Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers

Wajong       Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO           Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WAZ            Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WBP            Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet BIG      Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Wet REA      Wet op de reïntegratie gehandicapten

WGBH/CZ    Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte

WGBO         Wet op de Geneeskundige Behandelingovereenkomst

WGM           Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening

WGR           Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WGV           Wet Geneesmiddelenvoorzieningen

WHO           World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde

Naties)

WIA             Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIW            Wet Inschakeling Werkzoekenden

WIZ/CG-Raad       Werkgroep Integrale Zorg/Chronisch Zieken en Gehandicapten-Raad

WJH            Wet op de Jeugdhulpverlening

WKCZ          Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

WMCZ         Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

WMO           Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZOCO    Woonzorgcomplex

WPR            Wet Persoonsregistratie

WSW           Wet Sociale Werkvoorzieningen

WSZ            Woon Service Centrum

WTG            Wet Tarieven Gezondheidszorg

WTZ            Wet Toelating Ziektekostenverzekeringen

WTZi           Wet Toegelaten Zorginstellingen

WVG           Wet Voorzieningen Gehandicapten

WWB           Wet Werk en Bijstand (vervanging van de Bijstandswet)

WWV           Wet Werkloosheidsvoorzieningen

WWZ           Wonen, Welzijn, Zorg

WZV            Wet ZiekenhuisVoorzieningen

 

X.

XIS              Zorg Informatie Systeem

 

Z.

ZBC             Zelfstandig Behandel Centrum

ZFR             Ziekenfondsraad

ZFW            Ziekenfondswet

ZIN             Zorg in Natura

ZIN             Zorg Identificatie Nummer

ZINK           Zorg Innovatie Netwerk

ZIS              Ziekenhuis Informatie Systeem

ZMLK           Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

ZMOK          Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZN               Zorgverzekeraars Nederland

ZOM            Zorg Op Maat

ZOZG          Zorg voor Ouderen, Zieken en Gehandicapten

ZP               Zorgpas

ZRS             Zorgregistratiesysteem (in de gehandicaptenzorg)

Ztsl             Zorgtoeslag

ZVW            Zorgverzekeringswet

ZW              Ziektewet

ZZP             Zorgzwaartepakket

 

Terug naar de startpagina