Zorg in Deurne

De vergrijzing in Nederland neemt razendsnel toe. Het aantal 65-plussers stijgt de komende jaren met een hoogtepunt in 2040. Het merendeel van deze ouderen is in staat zelfstandig te wonen en heeft eigen regie. Echter, naarmate men ouder wordt, kan de behoefte aan ondersteuning en zorg toenemen. Aangezien het aantal 80-plussers in Nederland de komende 20 jaar verdubbelt, ontstaat de vraag hoe in de toekomst aan deze woon/zorgbehoefte voldaan kan worden. Ook in Deurne worden we geconfronteerd met de vergrijzing. De meeste ouderen wonen in de wijk Deurne-Centrum. In Deurne zijn 6.800 inwoners 65 jaar of ouder. Dit is 21,8% van de Deurnese bevolking. De verwachting is dat dit aantal in 2040 stijgt naar 9.500 inwoners, oftewel naar 28,5%. Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke ontwikkelingen

Waar gaan onze ouderen wonen en wie gaat er voor hen zorgen?

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg is de KBO Kring Deurne het project ‘Wonen en zorg in Deurne’ gestart. Met ondersteuning van de gemeente Deurne en LEVgroep is in 2019 volop aandacht gegeven aan dit onderwerp. In dit verslag worden de resultaten van de reeds ondernomen acties samengevat. 

 

Project Wonen en Zorg in Deurne

Wat wilden we bereiken?

Het doel van het project was om bewustwording te creëren bij ouderen, politiek, vrijwilligersorganisaties en professionals over de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en hen aanzetten tot actie. Bovendien wilden we ‘ophalen’ wat er leeft onder de ouderen in Deurne. Tenslotte wilden wij met (een) aanbeveling(en) komen.

Tijdens het project lag de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van elke inwoner om na te denken over wat ouder worden betekent en hoe daarop vroegtijdig geanticipeerd kan, en misschien wel moet, worden.

Wat hebben we bereikt?

De grote winst van dit project is de toename van bewustwording bij ouderen, politiek, professionals en vrijwilligers over de uitdaging. Alle partijen onderkennen de aankomende problemen, maar pasklare oplossingen zijn niet direct voorhanden. De betrokkenen zijn er wel van overtuigd dat oplossingen in gezamenlijkheid moeten worden gevonden. Alle partijen zullen hun weg daarin moeten vinden. Cruciale vraag daarbij is: wie neemt het voortouw om de toekomstige lokale behoefte aan ouderenwoningen in combinatie met zorg en begeleiding te bepalen, hierover prestatieafspraken te maken en daar vervolgens ook concrete actie aan te verbinden ter realisatie?

We hebben veel mensen ontmoet en zeer veel vragen, suggesties, aanbevelingen, kritische opmerkingen en complimenten mogen ontvangen. Een mooi begin voor gezamenlijke vervolgstappen met de al betrokken partijen, maar ook met nieuwe partijen. KBO Kring Deurne heeft daarbij de opdracht meegekregen erop toe te zien dat de belangen van ouderen eerlijke aandacht krijgen.

Resultaten

De projectgroep is tot de conclusie gekomen dat ‘de senior’ niet bestaat. Vanwege hun levensgebeurtenissen en levenservaring is er een grote diversiteit binnen de groep 65-plussers. Zij hebben verschillende wensen en behoeftes. We pretenderen derhalve ook niet met de ultieme waarheden te komen. We willen de belangen van ruim 6.000 senioren uit Deurne behartigen en kunnen zeggen dat we namens 3.000 van hen, onze leden, kunnen spreken.

De resultaten zijn toegespitst op de aanwezigen van de wijk- en slotbijeenkomst. Over het algemeen waren bij de wijkbijeenkomsten mondige, vitale ouderen aanwezig. De kwetsbare groep was minder vertegenwoordigd. De opbrengsten van de bijeenkomsten worden in dit verslag samengevat.

Het volledige verslag is HIER te vinden