10 december 2019

De WMO in de gemeente

Veranderingen Huishoudelijke Hulp

Veel mensen krijgen te maken met veranderingen in toekenning van huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten vergoeden vanaf 2015 helemaal geen hulp meer. In andere gemeenten moet u meer zelf betalen of krijgt u minder uren. Veel mensen hebben daarover al een brief ontvangen. De situatie per gemeente kan verschillen. Hieronder geven we informatie die voor iedereen van toepassing kan zijn. Als u specifieke vragen heeft over uw eigen situatie, of vragen over brieven die u hebt gekregen, neem dan contact op met een VOA in uw gemeente, met een cliëntondersteuner of rechtstreeks met KBO-Brabant.

Mag het?
De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen, ook als u al hulp hebt. Maar de gemeente moet wel onderzoeken of deze regels wel passend zijn voor uw situatie. U hebt daarvoor recht op een persoonlijk gesprek. U mag ook altijd een maatwerkvoorziening aanvragen als u meent dat de algemene voorziening in uw situatie niet voldoet. De gemeente mag niet zonder onderzoek of motivering de hulp schrappen of wijzigen.
Bij een algemene voorziening kunt u bijvoorbeeld hulp krijgen tegen een gereduceerd tarief, maar moet u dat wel zelf regelen. Algemene voorziening wil zeggen dat iedereen gebruik van de voorziening kan maken, vaak tegen een eigen bijdrage. Veel gemeenten kiezen er voor om de huishoudelijke hulp op deze manier aan te bieden. Maar ook hier geldt dat vervolgens met u samen moet worden bekeken of dat in uw geval passend is. Bij een maatwerkvoorziening komt er een persoonlijke oplossing, gericht op uw situatie. Als de gemeente negatief beslist op uw verzoek om een maatwerkvoorziening kunt u bezwaar maken (zie hieronder).

 

Wat kunt u doen?
Sommige gemeenten sturen alle mensen die nu huishoudelijke hulp hebben een algemene brief dat die hulp in 2015 stopt (of verandert). Zij nodigen daarbij (nog) niet uit voor een persoonlijk gesprek. Als U denkt dat de verandering niet passend is voor uw persoonlijke situatie, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen bij de gemeente.
Het kan ook zijn dat u een persoonlijke brief hebt gekregen met daarin een wijzigings- of beëindigingsbesluit. Een besluit kunt u meestal herkennen door de woorden ‘besluit’ of ‘beschikking’ in de tekst. Ook moet opgenomen zijn dat u recht heeft om bezwaar te maken. Dit kan verscholen staan, meestal aan het eind van de brief.

Bij een nog lopende indicatie kan de gemeente uw huishoudelijke hulp niet zomaar stopzetten. Dan moet zij altijd een beschikking aan u sturen. En dan hebt u altijd recht om bezwaar aan te tekenen.

Mocht uiteindelijk de nieuwe regeling toch van toepassing zijn op uw huishoudelijke hulp en voldoet u aan de regels dan kunt u vaak een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand bij uw gemeente.

Bezwaar
In de brief staat hoelang de bezwaartermijn is. Meestal heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing verzonden is. Als u te laat bent met het verzenden, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen en staat het besluit vast.

Samenvatting

 • U hebt recht op een persoonlijk gesprek en oog voor uw persoonlijke situatie;
 • u hebt recht op het aanvragen van een maatwerkvoorziening;
 • u kunt bezwaar maken tegen de het wijzigings- of beëindigingsbesluit van uw gemeente;
 • u kunt bezwaar maken tegen het afwijzen van een maatwerkvoorziening;
 • als uw situatie wijzigt kunt u een nieuwe melding doen bij de gemeente en vervolgens een nieuwe aanvraag indienen;
 • in sommige gevallen heeft u recht op bijzondere bijstand.

Het onderzoeksgesprek
Op de website van KBO-Brabant staat veel informatie over de Wmo en de veranderingen. Zo vindt u op de pagina over ‘zorg en welzijn’ achtergrondinformatie onder het kopje ‘voorlichting Wmo-2015 voor leden’. Daarin staan onder meer aandachtspunten genoemd voor het onderzoek(sgesprek). Zie onderstaand. Het onderzoek is de bespreking van uw aanvraag met de gemeente: een gemeenteambtenaar komt bij u thuis praten als u een Wmo-aanvraag doet. Dat gesprek kan op uw verzoek ook ergens anders plaatsvinden.

 • U krijgt een mogelijkheid om u bij te laten staan. De gemeente is verplicht u te wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning! Deze cliëntondersteuner is ervoor om uw belangen te bewaken. De cliëntondersteuner is voor u altijd gratis.
 • U doet er goed aan een familielid of iemand die u goed kent te vragen om ook bij het gesprek aanwezig te zijn. U mag altijd zelf iemand bij het gesprek vragen.
 • Dat kan een cliëntondersteuner van KBO-Brabant zijn. KBO-Brabant leidt gericht cliëntondersteuners op om u bij te staan in het gesprek. Als u daar mee over wilt weten kunt u contact opnemen met KBO-Brabant.
 • Bereid u het gesprek vooraf goed voor. Dat is verstandig.

In dat gesprek zal de ambtenaar samen met u het volgende doen:

 • Hij/zij zal uw vraag helder en concreet maken.
 • Hij/zij gaat met u samen eerst zoeken naar manieren voor een oplossing van uw probleem of vraag binnen uw eigen mogelijkheden. Daarbij zal hij ook kijken naar omstandigheden en mensen in uw omgeving die u zouden kunnen helpen.
 • Hij/zij zal u in algemene zin uitleggen wat de eventuele mogelijkheden voor zorg, ondersteuning en begeleiding zijn en uit welke vorm(en) u eventueel kunt kiezen. Dat kan in natura zijn of u ontvangt, in bepaalde situaties, uw zorg of hulp via een Persoonsgebonden budget (Pgb). Daarmee organiseert u zelf uw zorg.
 • Hij/zij zal ook andere zaken met u bespreken die op het eerste gezicht misschien niet direct iets met uw vraag te maken hoeven te hebben. Men noemt dat het onderzoek naar de context van uw vraag. Er kunnen andere dingen in uw situatie aan de hand zijn die op het eerste gezicht niets met uw vraag te maken hebben, maar misschien wel een rol spelen.
 • Hij/zij zal met u kijken naar oplossingen en – als blijkt dat u recht heeft op zorg en/of begeleiding – dat voor u aanvragen.
 • U ontvangt altijd een verslag van uw gesprek. Als u het eens bent met het verslag, wordt het door zowel u als de gemeenteambtenaar ondertekend. Daarmee is het tevens uw formele aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, kunt u aanvullen en dat kenbaar maken bij uw gemeente. Uw cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Dan wordt er (mogelijk door een andere ambtenaar) met u opnieuw naar gekeken.
 • Bij afwijzing van uw aanvraag kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente en blijft u van mening dat de gemeente onjuist handelt, naar de rechter stappen. Uw cliëntondersteuner kan u daarbij helpen.

Persoonlijke post en algemene informatie over wijzigingen

De komende tijd krijgt u van veel instanties informatie over wijzigingen in uw (gezondheids)zorg. Het kan gaan om informatie die u altijd al kreeg, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de eigen bijdrage door het CAK. Of het is informatie van uw gemeente, of uw zorgverzekeraar, over nieuwe ontwikkelingen. De informatie kan verwarrend of onduidelijk zijn. Of u ziet gewoon door de bomen het bos niet meer. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met een VOA of cliëntondersteuner in uw buurt. U vindt deze via KBO-Brabant of uw lokale bestuur. U kunt natuurlijk ook bellen met de gemeente, of met het informatienummer dat op de brief zelf staat. Ook www.hoeverandertmijnzorg.nl (een website van de overheid) of de gemeentelijke website kan u mogelijk verder helpen.

Laat een brief in ieder geval ook aan iemand anders lezen als u niet precies weet het over gaat of als u denkt dat de inhoud niet klopt.
Komt u er samen niet uit zoek dan hulp. Doe dit snel, zodat u nog op tijd bent om eventueel bezwaar te maken.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een VOA (vraag het bestuur van uw KBO-Afdeling) of rechtstreeks met KBO-Brabant.